Regulamin

Definicje

1) Zarówno kursy stomatologiczne praktyczne, jak również teoretyczne oraz kursy medyczne, w skrócie zwane Kursem  –  to szkolenia przeznaczone dla lekarzy stomatologów, higienistek stomatologicznych lub innych osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej albo z rynkiem stomatologicznym, zwanych dalej Uczestnikami.

2) Kurs może odbywać się w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego lub jako inne zajęcia o charakterze dydaktycznym.

3) Kurs może odbywać się odbywać również w formie webinaru, dostępnego zarówno on-line jak i on-demand.

4) Kurs typu webinar – on-demand (na żądanie) – W przypadku tych kursów obowiązek Uczestnika zapłaty ceny za dostęp do kursu (bez względu na to czy Uczestnik faktycznie skorzysta z dostępu) powstaje z chwilą rejestracji i zamówienia kursu. Po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności wynagrodzenia za dostęp do kursu Uczestnik uzyskuje możliwość wielokrotnego odtworzenia filmu szkoleniowego przez okres 180 dni.

5) Organizatorem Kursu jest firma Dental Class Sp. z o.o. NIP: 725-216-34-26 z siedzibą w 90-213 Łódź,  ul. Rewolucji 1905r 52

Uczestnicy

1) Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi – drogą e-mailową, telefoniczną, w trakcie zakupu Kursu przez stronę lub w inny, przyjęty zwyczajowo sposób, chęć uczestniczenia w szkoleniu.

2) Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.

3) Uczestnikiem kursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia.

4) Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu/zaświadczenia.

Obowiązki organizatora kursu

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

2) Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z wcześniej opublikowanym programem.

3) Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny kursu, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami.

4) Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów zarejestrowanych w Izbie Lekarskiej, zaświadczenie o odbyciu kursu, zawierające odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych.

Rejestracja z obowiązkiem zapłaty

Złożenie zamówienia na dane szkolenie pociąga za sobą obowiązek zapłaty w ciągu 7 dni od daty rejestracji. Wysokość opłaty  jaką należy wnieść po zarejestrowaniu  jest podana w opisie danego kursu oraz w niniejszym regulaminie.

 Opłaty za kursy praktyczne

a/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 2000,00 PLN lub całości ceny na poczet kursu najpóźniej do 7 dni od daty „rejestracji z obowiązkiem zapłaty” lub pisemnego poinformowania przez Organizatora o konieczności uiszczenia w/w zadatku (Organizator może wyrazić pisemną zgodę na inny tryb wpłaty). Zadatek będzie pomniejszał cenę kursu

b/ Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty ceny kursu pomniejszonej o zadatek najpóźniej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

d/ W razie niewykonania umowy zadatek  podlega zwrotowi wyłącznie w uiszczonej przez Uczestnika wysokości.

e/ wnoszenie opłat z możliwością ratalną za uczestnictwo w kursie są przedmiotem oddzielnej umowy o warunkach uczestnictwa w kursie.

Dane do wnoszenia opłat

Osoby chętne do uczestniczenia w kursie, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub e-mailowym lub przez serwis www oraz po potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora, wpłacają pieniądze na poniższe konto:

Dental Class Sp. z o.o

90-213 Łódź

Rewolucji 1905r 52

mBank  89 1140 2004 0000 3202 7658 0389

Pozostałe informacje

a) Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 31 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 31 dni wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

b) Uczestnikowi, który zapłacił za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 31 dni, zostanie zwrócone 100% wpłaconej kwoty.

c) Każdy Uczestnik, zapisując się na kurs telefonicznie lub e-mailem, dostaje potwierdzenie uczestnictwa pocztą elektroniczną.

d) Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.

e) Organizator, z przyczyn niezależnych od niego, może odwołać kurs, podając jednocześnie następny termin szkolenia.

Kursy:

1) Kursy odbywają się w terminach i miejscach podanych wcześniej w materiałach informacyjnych/reklamowych, lub na stronie internetowej www.dentalclass.pl.

2) Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie internetowej www.dentalclass.pl w zakładce „Wykładowcy”. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego prowadzącego.

3) Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

4) W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn siły wyższej , Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. Również w przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

5) Zwrot pieniędzy, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

6) Uczestnicząc w kursie, uczestnik godzi się na wykorzystanie wizerunki w celach marketingowych. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, prezentacjach, wystawach, konkursach etc.

Jednocześnie uczestnik zrzeka się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania fotografii z wizerunkiem.

Jeżeli uczestnik nie chce, aby jego wizerunek został utrwalony/rozpowszechniony musi zgłosić to do organizatora kursu.

Uwagi organizacyjne

W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia/warsztatów. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania, dostępne są na stronie www.dentalclass.pl w zakładce Polityka Prywatności.

Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych.

Reklamacje, zwroty

1) Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

2) Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

Dofinansowanie z instytucji zewnętrznych

Podpisanie umowy z instytucją zewnętrzną dokonującą dofinansowania stanowi potwierdzenie rejestracji na kurs.

Pozostałe regulacje

1) Firma Dental Class Sp. z o.o, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Uczestników kursów.

2) Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz harmonogramy kursów, znajdują się na stronie internetowej Organizatora: www.dentalclass.pl.