Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

przez Dental Class Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

I. DEFINICJE

 

   Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Usługa (dalej także jako „Szkolenie”) – usługa świadczona przez Dental Class Spółka z o.o. w Łodzi, między innymi poprzez Serwis Internetowy na stronie internetowej www.dentalclass.pl, polegająca na możliwości zakupu uczestnictwa w Szkoleniu, którego organizatorem jest Usługodawca, a której warunki zawarcia regulują zapisy niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca – Dental Class Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 nr 52 (90 – 213 Łódź), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649866, NIP 725-216-34-26, REGON 365980814.

3. Płatność – opłata za Usługi zamówione przez Użytkownika.

4. Płatność online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana w procesie składania Zamówienia, realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest w szczególności inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub Usługodawcy karty płatniczej Użytkownika i weryfikacja realizacji płatności.

5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną pod adresem: http://dentalclass.pl/regulamin/.

6. Serwis Internetowy – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnionych pod adresem http://dentalclass.pl/. Strony internetowe mogą zawierać treści informacyjne, formularze, przyciski i aplikacje. Serwis Internetowy może zapamiętywać informacje pochodzące z przeglądarki internetowej w celu dostosowania treści do preferencji i upodobań jej użytkownika, w tym w sposób określony w Polityce Prywatności i Cookies.

7. Termin Płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Usługodawcy, związana z zakupem Usługi powinna znaleźć się na rachunku bankowym Usługodawcy, lub odnotowana w systemie Płatności online jako wykonana.

8. Uczestnik – osoba biorąca udział w Szkoleniu. Uczestnikiem może być zarówno Użytkownik, jak i osoba na rzecz której Użytkownik zawarł Umowę.

9. Umowa – ustalenia Usługobiorcy i Usługodawcy objęte w szczególności niniejszym Regulaminem dotyczące realizacji Usługi i zapłaty za nią.

10. Użytkownik – osoba zawierająca z Usługodawcą Umowę kupna Usługi.

11. Zamówienie – ogół danych niezbędnych do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Usługa, przekazanych przez Użytkownika Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail na adres e-mail Usługodawcy, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym, telefonicznie lub osobiście w biurze Usługodawcy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i udziału w Szkoleniach organizowanych przez Dental Class Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

2. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu Internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Usługodawcę na zasadach w nim przewidzianych.

3. Informacje podane w Serwisie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.) nie są ofertą handlową w rozumieniu jego przepisów,

4. System Internetowy umożliwia m. in.:

a) przesłanie wiadomości do Usługodawcy za pomocą formularza kontaktowego;

b) zapoznanie się z oferowanymi przez Usługodawcę Szkoleniami;

c) zgłoszenie chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości email;

d) zawarcie Umowy na uczestnictwo w Szkoleniu i dokonanie za nie płatności.

5. W celu otrzymywania informacji, o których mowa w pkt. 4 lit. c), Użytkownik musi wyrazić na to zgodę bezpośrednio rejestrując się na formularzu subskrypcji w Serwisie Internetowym. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji, przez:

a) kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości email,przesłanie do Usługodawcy wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji,

b) skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie Internetowym.

III. SZKOLENIA

1. Usługodawca realizuje Szkolenia w zakresie, terminach i warunkach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://dentalclass.pl/.

2. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. przedmiot, prowadzącego, program, wymiar godzinowy, termin i miejsce Szkolenia, cenę za uczestnictwo w Szkoleniu oraz pozostałe warunki uczestnictwa w Szkoleniu.

3. Uczestnikami szkoleń realizowanych przez Usługodawcę może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest zainteresowana rozwojem i utrzymaniem odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych określonych w programie nauczania Szkolenia. Szkolenia skierowane są przede wszystkim do lekarzy dentystów, higienistek, asystentek stomatologicznych oraz studentów stomatologii.

4. Użytkownik zawierający Umowę nie może być konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie Internetowym.

 IV. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA i ZAWARCIE UMOWY

1. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest:

a) dostępność wolnych miejsc,

b) dokonanie przez Uczestnika zgłoszenia:

– drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod adresem http://www.dentalclass.pl,

– telefonicznie,

– bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy.

c) zawarcie Umowy, w tym zapłata ceny za Szkolenie

2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem oferty usługi Usługodawcy i z chwilą dokonania opłaty za Szkolenie skutkuje zawarciem Umowy na zasadach określonych w formularzu zgłoszeniowym, ofercie danego Szkolenia oraz niniejszym regulaminie.

3. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:

a) podpisaniu Umowy uczestnictwa i

b) wpłaceniu ceny

4. Podpisanie Umowy może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:

a) online poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego;

b) korespondencyjnie na adres Biura;

c) w siedzibie Usługodawcy;

5. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:

a) szybki przelew online;

b) przelew tradycyjny;

c) elektroniczny instrument płatniczy (karta kredytowa);

d) płatność w siedzibie Usługodawcy

6. Dokonując wpłaty Usługobiorca oświadcza, że:

a) podane przez niego przy zakupie Usługi dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,

c) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

V. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konto poczty elektronicznej za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.

 VI. CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Opłata za udział w Szkoleniu jest ustalana przez Usługodawcę, a jej wysokość jest podana w Serwisie Internetowym obok danych określonego Szkolenia. Opłata jest wyrażona w złotych polskich i jest podana w kwocie brutto

2. Opłata, o jakiej mowa w pkt. 1 powyżej, obejmuje:

a) udział w szkoleniu,

3. Opłata nie zawiera kosztów*

a) przejazdu do miejsca Szkolenia,

b) noclegów,

c) wyżywienia.

*Uzależnione od Regulaminu poszczególnych Szkoleń prowadzonych przez Usługodawcę.

4. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie płatności całości opłaty za Szkolenie w momencie dokonania Zgłoszenia, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia Szkolenia wskazanym w Serwisie Internetowym.
Płatność jest dokonywana przelewem na rachunek Usługodawcy nr 89 1140 2004 0000 3202 7658 0389.
W opisie przelewu Użytkownik winien wskazać: imię i nazwisko Uczestnika, kod szkolenia.

5. Podstawą wystawienia faktury VAT lub paragonu za uczestnictwo w Szkoleniu jest zaksięgowanie wpłaty, o jakiej mowa w pkt. 4 powyżej, dokonanej przez Użytkownika na rachunek Usługodawcy. Dokument będzie wystawiony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wpłaty i przesłana Użytkownikowi na e-mail wskazany przez niego w trakcie rejestracji.

 VII. WARUNKI I ZASADY REZYGNACJI

1. Odwołanie udziału w Szkoleniu wymaga zgłoszenia Usługodawcy w formie pisemnej lub pocztą email na adres: barbara.andysz@dentalclass.pl.
Rezygnacje zgłoszone w innej formie nie będą uwzględniane.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Szkoleniu w terminie do 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia (licząc od daty wpływu rezygnacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej) Użytkownikowi przysługuje zwrot 50% uiszczonej opłaty.

3. Uczestnik wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze Szkolenia w terminie krótszym niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Szkolenia, lub nie wzięcia udziału w Szkoleniu, Usługodawca zachowuje prawo do zachowania pełnego wynagrodzenia – ceny za Szkolenie, a Użytkownik nie otrzyma zwrotu wpłaconej ceny za Szkolenie.

4. W porozumieniu z Usługodawcą możliwa jest zmiana Uczestnika zgłoszonego do udziału w Szkoleniu na inną osobę.

 VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej treści i sposobu jego przeprowadzenia.

2. Reklamacja musi być złożona na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 7 dni od daty zakończenia Szkolenia i przesłana na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.

3. Reklamacja powinna określać: dane Uczestnika umożliwiające jego identyfikację, dane Szkolenia którego reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania i prześle odpowiedź na nią Użytkownikowi.

IX. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Usługodawcy;

b) wprowadzenie przez Użytkownika przy zamawianiu Usługi nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Szkolenia;

c) dokonany przez Użytkownika wybór Szkolenia lub jego terminu, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranego Szkolenia, w tym wynikających z konieczności przejazdu do miejsca przeprowadzenia Szkolenia, będące następstwem okoliczności niezależnych od Biura.

2. W związku z teoretyczną formą Szkolenia, Usługodawca nie przewiduje sprawdzenia nabytej wiedzy przez Uczestników Szkolenia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich w związku z wykorzystywaniem przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Szkoleń.

3. Uczestnicy biorący udział w Szkoleniu otrzymają na jego zakończenie certyfikat imienny potwierdzający udział w Szkoleniu i wysłuchania prezentowanych wykładów.

4. Liczba miejsc na Kursie jest zawsze ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zawierania umów o Usługę.

5. Usługodawca zastrzega sobie:

a) możliwość odwołania Szkoleń ze względu na zbyt małą liczbę Uczestników, nieobecność wykładowcy lub inne nieprzewidywalne okoliczności. W takim przypadku Usługodawca zwraca Użytkownikom, którzy zawarli umowę kupna Usługi pełną opłatę za Szkolenie chyba, że obie strony Umowy uzgodnią inaczej. Informacja o odwołaniu lub zmianie terminu rozpoczęcia Szkolenia przesłana będzie najpóźniej 5 dni przed planowanym rozpoczęciem Szkolenia na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

b) prawo do zmian w programie naukowym i lokalizacji Szkoleń z przyczyn od niego niezależnych oraz zobowiązuje się do podania aktualnego programu wszystkim uczestnikom kursu,

c) prawo do korekty cen podanych przy oferowanych Szkoleniach.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu Usługi będących następstwem siły wyższej lub powstałe z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcy szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści (lucrum cessans).

7. Wszelkie prawa własności intelektualnej wykorzystywane podczas lub w związku ze Szkoleniem stanowią własność Usługodawcy lub podmiotów z nim współpracujących i nie są one przenoszone na Użytkownika lub Uczestnika Szkolenia w jakimkolwiek zakresie.

8. Wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Uczestnikowi mogą być przez niego wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego. Uczestnik nie ma prawa powielać, zbywać lub przekazywać jakichkolwiek materiałów lub innych przedmiotów własności intelektualnej pozyskanych w trakcie lub w związku ze Szkoleniem.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników jest Dental Class sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

2. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników na potrzeby związane z realizacją Umowy, zaś Uczestników na potrzeby realizacji szkoleń, w tym umożliwienia uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z przedstawionymi w niniejszym regulaminie i ofercie danego Szkolenia warunkami udziału zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz uczestnictwa w Szkoleniach na podstawie Umowy. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i wykonania powyższych umów.

4. Użytkownicy i Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania Umowy.

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Usługodawcy polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową, dochodzeniu roszczeń, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.

7. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody Użytkowników lub Uczestników, przysługuje im prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

8. Odbiorcami danych osobowych będą: banki, podmioty świadczące usługi w zakresie płatności, podmioty wspierające procesy księgowe, prawne oraz w zakresie organizacji Szkoleń, a także podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania Umowy, czas niezbędny do prawidłowego jej rozliczenia oraz czas niezbędny do wykazania jej wykonania, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń, a także przez czas wynikający z przepisów podatkowych. Dane osobowe przetwarzane będą również przez czas prowadzenia przez Usługodawcę działań marketingowych albo do czasu wyrażenia przez Użytkowników lub Uczestników sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na adres e-mail oraz numer telefonu.

10. Użytkownikom i Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Jeżeli Usługodawca przetwarza dane osobowe:

a) na podstawie prawnie uzasadnionych interesów – Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia;

b) na potrzeby marketingu bezpośredniego – Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku – taki sprzeciw nie wymaga uzasadnienia.

11. Usługodawca wykorzystuje w Serwisie Internetowym pliki cookies. Więcej informacji dotyczących plików cookies oraz ich wykorzystywania w Serwisie Internetowym znajduje się w: Polityce plików cookies.

 XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie serwisu dentalclass.pl, to jest od dnia 11.06.2018 roku.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie WWW Usługodawcy.

3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.